Algemene Voorwaarden

AlgemeneLeveringsvoorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing, op alle gesloten overeenkomsten op Phone For you

Identiteit van de ondernemer
Phone For You handelend onder de naam Phone For You en www.phoneforyou.nl.
Phone For You is geen merkhouder en onderhoudt ook géén relatie met officiële merkhouders.

 

Phone For You

Vestiging adres:           Kloosterwandstraat 323

6041 HJ te Roermond

Tel.nr: 0475-315015

[email protected]

KvK-nr: 60979151

BTW-nr:  NL-854147044B01

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Phone For you  zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke of elektronische mededeling dan wel schriftelijke of elektronische goedkeuring door Phone For You worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Phone For You worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Phone For You ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Phone For You zijn vrijblijvend en Phone For You behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

De aanbiedingen op Phone For You zijn niet van toepassing op de vestiging van Phone For You! Het gaat om aanbiedingen die op www.Phoneforyou.nl worden aangeboden en per koerier geleverd aan de klant.
Voor aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt en wijzigingen onder voorbehoud.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Phone For You. Phone For You is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, kan Phone For You dit schriftelijk of elektronisch meedelen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten op www.Phoneforyou.nl  zijn in Euro’s, exclusief BTW en Inclusief BTW tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Phone For You biedt verschillende betalingsmogelijkheden.

 

 • Vooruitbetaling:U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Phone For You binnen is.
 • Paypal: veilige en internationale manier van electronisch betalen
 • iDeal:u kunt door gebruik te maken van iDeal het verschuldigde bedrag overmaken op de bankrekening van Phone For You.
 • Op rekening:u kunt het verschuldigde bedrag direct overmaken op de bankrekeningen van Phone For You.

  Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door  Phone For You.

  Artikel 4. Levering
  Indien de overmachtstoestand langer duurt dan 30 dagen hebben zowel Phone For You als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.
  De door Phone For You opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
  De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
  Phone For You is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen.
  Verzonden bestellingen worden niet teruggenomen, mits deze onder de retour of garantievoorwaarden van Phone For You vallen.

Artikel 4a. Leveringskosten
De leveringskosten worden vermeld bij de bestellingen.

 

Artikel 4b. Levertijden
Phone For You streeft ernaar om de bestellingen binnen 24 uur te leveren mits de bestelling uiterlijk 16.00 uur binnenkomt.
Voor verdere informatie wordt u verwijst naar de tabel hieronder.

Phone For You kan niet verantwoordelijke gehouden worden voor late leveringen. Phone For You staat in haar recht om orders per geval apart te behandelen.
Er worden geen bestellingen klaargemaakt in het weekend. Als u een bestelling op vrijdag na 16:00 uur plaatst, wordt deze op maandag afgehandeld.
Sommige producten kunnen in verband met bevoorrading in beperkte hoeveelheden geleverd worden. Phone For You is gerechtigd om in beperkte hoeveelheden producten te leveren aan beperkte klanten en of vestigingen.

 

Artikel 4c. Retour
Indien een bestelling door Phone For You verkeerd (verkeerd product) is opgestuurd, dient de koper dit binnen drie (3) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk of elektronisch bekend te maken bij Phone For You. Indien een retour niet juist is ontvangen dan zal Phone For You dit bekend maken bij de koper*.
Geretourneerde producten dienen bij terugzending in de originele (onbeschadigd) verpakking te zitten en niet zijn gebruikt. De koper is verantwoordelijk voor de kosten en de juiste (onbeschadigd product/verpakking) terugzending van de retourproducten aan Phone For You. Geretourneerde producten worden na ontvangst doorverzonden naar de fabrikant/technische afdeling voor onderzoek. Wanneer de fabrikant de defecte producten vervangt, worden deze weer opgestuurd naar de klant, indien deze producten nog onder de garantie vallen. Bij retourneren kunnen door Phone For You de volgende acties worden ondernomen (in alle gevallen dient men rekening te houden met een tijdspanne van tien 2 tot 15 werkdagen.

 • Het product valt onder de garantie en wordt vervangen
 • Het product valt onder de garantie maar kan i.v.m. bevoorraading niet worden vervangen. In dit geval zal er een creditnota worden gemaakt en het bedrag terug worden gestort op de rekening van de klant.
 • Het product valt niet onder de garantie en wordt geretourneerd naar de klant.

Indien de klant een bestelling gedaan heeft maar de pakket niet op tijd heeft ontvangen, dan dient de klant dit binnen zeven (7) werkdagen bekend te maken bij Phone For You. Indien bij een retour de fout bij Phone For You ligt, dan is deze ook verantwoordelijk voor de kosten van de retour.
Retourproducten dienen binnen uiterlijk 14 dagen na aankoopdatum geretourneerd te zijn naar Phone For You. Retouren die na 14 dagen na aankoopdatum ingediend worden zijn verlopen en worden niet in behandeling genomen.
Retourproducten worden uitsluitend vervangen of er wordt er een creditnota gemaakt voor het bedrag dat teruggestort dient te worden op de rekening van de klant. Het bedrag van de creditnota kan niet verrekend worden met een volgende bestelling.
Indien, een door u geretourneerd pakket om welke reden dan ook niet is ontvangen door Phone For You, dan draagt Phone For You daar geen vertantwoordelijkheid voor. Wel wordt u geadviseerd om uw retourpakketten aangetekend naar Phone For You op te sturen.
Bij een retourproduct dient de klant duidelijk aan te geven wat er precies mankeert aan een product. Dit kan door middel van een stikker of een notitie bij het retourproduct(en).
Retouren waarbij door gebrek aan bijgesloten informatie onduidelijk is van wie het zijn en wat eraan mankeert, komen na drie maanden te vervallen/worden vernietigd, indien deze door eerder genoemde redenen onbehandeld blijven.
Digitaal ingediende retourformulieren komen na 14 dagen te vervallen indien de retourproducten niet tijdig (binnen 14 dagen) naar Phone For You geretourneerd worden. Mocht de koper de producten alsnog willen retourneren, dan dient men een nieuwe digitale retourformulier in te dienen.
De klant dient wel eerst de betalingsbewijs en Track &Trace nummer te mailen naar [email protected] For You.nl.

 

Artikel 5. Garantie
Phone For You staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Phone For You er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Producten waarop de garantieregeling van toepassing is worden uitsluitend geruild.
Voor LCD displays en Touch geldt, indien deze foutief/beschadigd worden bezorgd bij de koper, dient de koper dit binnen drie (3) dagen elektronisch of schriftelijk bekend te maken bij Phone For You. Dit kunt u doen door op www.Phone For You een retourformulier in te vullen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Phone For You verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
U  heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Phone For You daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, uiterlijk binnen drie (3) dagen na de aflevering.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Phone For You, dan wel tussen Phone For You en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Phone For You, is Phone For You niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Phone For You.

Artikel 9. Persoonsgegevens
Phone For You houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Phone For You respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Phone For You met uitzondering van; wanneer er sprake is van inbreuk op auteursrechten van Phone For You of wanneer er sprake is van een wettelijke overtreding. In de genoemde gevallen is Phone For You gemachtigd om uw gegevens te overhandigen aan de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten.

Artikel 10. *Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Phone For You ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Phone For You gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

(Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Phone For You kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.)

 

Artikel 11. Auteursrechten op beeldmateriaal/Copyright
Op al het beeldmateriaal (afbeeldingen) te vinden op www.Phone For You.nl rusten auteursrechten. Phone For You is de maker en daarmee de rechtmatig eigenaar van het beeldmateriaal.

Het is NIET toegestaan om het beeldmateriaal zonder toestemming van Phone For You, voor welke doeleinden dan ook, te downloaden, kopiëren of te gebruiken.

Bij een schending van of een inbreuk op de bovengenoemde auteursrechten staat Phone For You in haar recht om gebruik te maken van in tot haar beschikking juridische middelen om de schender(s) juridisch te vervolgen.
Artikel 12. Diversen
Indien u aan Phone For You schriftelijk opgave doet van een adres, is Phone For You gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Phone For You schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Het andere adres dient wel een adres van de klant in kwestie te zijn. Phone For You doet NIET aan dropshipping.

Wanneer door Phone For You gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Phone For You deze Voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Phone For You in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Phone For You vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Phone For Youis bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.